Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Krążyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Centrum Kalm Anna Krążyńska , adres: Mokotowska 24/63, 00-561 w Warszawie NIP 527 257 56 45 zwana dalej Administratorem lub Centrum Kalm. 
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez Centrum Kalm (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);w celu realizacji prawnie uzasadnionego obowiązku administratora, np. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Państwa zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), o ile z treści wiadomości w sposób jasny wynika, że została ona udzielona i w jakim zakresie.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług.
  W przypadku niepodania danych dotyczących imienia i nazwiska, numeru telefonu lub loginu do komunikacji online, niemożliwe jest zawarcie umowy o świadczenie usług psychoterapeutycznych / poradnictwa psychologicznego / szkoleń / warsztatów. W celu wystawienia opinii / diagnoz lub /zaświadczeń  niezbędne jest przekazanie następujących danych: adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, nr. PESEL. 
 6. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały nam przekazane. Dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Centrum Kalm następujące usługi: administrowania stroną internetową, administrowania zapisami online, świadczenia usług hostingu, prowadzenia księgowości, usług prawnych, usług pocztowych i e-mailowych, prowadzenia sesji psychologicznych, psychoterapeutycznych, grup terapeutycznych, szkoleń i warsztatów. Odbiorcy będą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na zlecenie administratora i zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie (na podstawie art. 28 ust. 3 RODO).
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie krócej jednak niż przez czas możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 10. Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, proszę kontaktować się na adres e-mail: biuro@centrumkalm.pl 

 

 

Pliki cookies

 

 1. Strona używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
 3. Dostawcy zewnętrzni używają plików cookie do poprawnego działania ich aplikacji – gromadzenia danych statystycznych o ruchu.
 4. Nasza strona zawiera oprogramowanie firm trzecich, które może pobierać informacje na temat użytkowników. Dokładne informacje na temat danych pobieranych przez te firmy mogą się zmieniać, dlatego w celu dokładniej ich weryfikacji prosimy o sprawdzenie ich polityk prywatności dostępnych tutaj:  Google Analytics i ogólna polityka prywatności Google.
 5. Wyłączenie plików cookies nie uniemożliwia korzystania ze strony, ale może to utrudnić. Możesz wyłączyć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki.